खुमा न्यौपाने

पद : कम्प्युटर अपरेटर, नायव सुब्बा

शाखा : प्रशासन शाखा

टेलिफोन : ०८२ - ५६००३८

इमेल :

स्थायी ठेगाना : घोराही, दाङ

कार्यकाल :


Skip to toolbar