सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रममा सेवा करारमा जनशक्ति लिने सम्बन्धमा

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रममा सेवा करारमा जनशक्ति लिने सम्बन्धमा

दरखास्त दस्तुर निम्नानुसार हुने छ ।

ईन्जिनियरः- १०००/-

सव-ईन्जिनियरः- ४००/-

कार्यालय लेखा सहायकः- ३००/-

कार्यसर्त (TOR)

पाठ्यक्रम (syllabus)

दरखास्त फारम

Skip to toolbar