दोस्रो जिल्ला सभाका निर्णयहरू

१) दाङ बिकास सल्लाहकार परिषदमा दाङका सङ्घीय सँसद र प्रदेश सभाका माननीय सभासद्ज्यूहरूलाई आमन्त्रित सल्लाहकारमा राख्ने निर्णय गरियो ।
२) जिल्ला समन्वय समितिको आन्तरिक कोषमा रहेको रकम बाँडफाँडका लागि प्रदेश सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।
३) स्थानीय तहहरूले शिक्षा क्षेत्रमा नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा जिल्ला समन्वय समितिले समन्वयकारी भूमिका खेल्ने निर्णय गरियो ।
४) जिल्लामा रहेका स्थानीय तहहरूमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गर्न जिल्ला समन्वय समितिले समन्वयकारी भूमिका खेल्ने निर्णय गरियो ।
५) जिल्ला समन्वय समितिलाई आ व २०७५।०७६ मा सघ, प्रदेश र अन्य निकायबाट प्राप्त हुने बजेट आवश्यकतउ अनुसार विनियोजन गरी खर्च गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।
६) जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति सदस्य, स्थानीय तहका वडा अध्यक्ष वडा सदस्यहरूको मर्यादाक्रम नतोकिएको हुँदा मर्यादा तोक्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।
७) जिल्ला समन्वय समितिले पेश गरेका देहाय बमोजिमका कार्यविधि सघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कानून सँग नबाझिने गरी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।
क) जिल्ला स्तरीय अनुगमन तथा कार्यविधी २०७५
ख) जिल्ला सभा सँचालन कार्यविधि २०७५
ग) दाङ विकास सल्लाहकार परिषद् कार्यविधी २०७५
८) जिल्ला सभा प्रस्तुत जिल्ला समन्वय समितिको बजेट , नीति तथा कार्यक्रम परिमार्जन सहित स्वीकृत गर्ने ।

Skip to toolbar